ผลการใช้แอปพลิเคชัน In-House พัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง              ผลการใช้แอปพลิเคชัน In-House พัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่

ผู้ศึกษา              วรนุช  แคนทอง

สถานที่ศึกษา    โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่  สังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ปีที่ศึกษา           2565

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพการใช้แอปพลิเคชัน In-House ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชัน In-House  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แอปพลิเคชัน In-House 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบหลังเรียน และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง My house  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพการใช้แอปพลิเคชัน In-House ในการพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 75.33/77.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชัน In-House สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @