การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นรายบุคคล (TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
เป็นรายบุคคล (TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย     นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีท้าว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล กองการศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีที่วิจัย 2565

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน
สัดส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล กองการศึกษา
เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
จำนวน 20คนซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมีห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่มด้วยวิธีการจับฉลากมา 1 ห้องเรียนจากทั้งหมด 4 ห้องเรียน ระยะเวลา
ที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตัวเองในชั่วโมงเรียน ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2566 รวมระยะที่ใช้ในการทดลองทั้งสิ้น 19 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล
(TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรม การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1จำนวน 19 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน
สัดส่วนและร้อยละส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ4) แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 4ชุด ชุดละ 10 ข้อ
เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ4 ตัวเลือก 5)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI)
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
(t – test Dependent)

ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI)
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.53/81.11
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.58, S.D. = 0.53)

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @