การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน TGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน TGT
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีท้าว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล กองการศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่วิจัย 2565
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด
การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน TGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน TGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคงทนในการเรียนรู้เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่อง พหุนาม หลังจากใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขันTGTส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัด
การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขันTGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล กองการศึกษา
เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
จำนวน 16 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (ClusterRandom Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม ด้วยวิธีการจับฉลากมา 1 ห้องเรียนจากทั้งหมด 4 ห้องเรียน ระยะเวลาที่ใช้
ในการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตัวเองในชั่วโมงเรียนในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รวมระยะที่ใช้ในการทดลองทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขันTGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้
เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นข้อสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขันTGT เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จำนวน 15ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
(t – test
Dependent)

ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน TGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง
พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 4 องค์ประกอบได้แก่ 1)หลักการ 2)วัตถุประสงค์
3)กระบวนการการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเตรียมการจัดการเรียนรู้(2) ขั้น
ท ากิจกรรมกลุ่ม (3) ขั้นแข่งขันเกม (4) ขั้นตรวจสอบการเรียนรู้(5) ขั้นสรุป 4)การวัดและ
ประเมินผล โดยพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขันTGT
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.98/81.25
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขัน TGTเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรู้เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง พหุนาม หลังจากใช้รูปแบบการจัด
การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขันTGT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มแข่งขัน TGT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.54, S.D. = 0.28)

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @