KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ชื่อผู้ประเมิน  นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม    วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีการศึกษา   2565

 บทคัดย่อ

 

               รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ ครั้งนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม  (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติด้านกระบวนการ  (Process) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวม 429 คน โดยแบ่งออกเป็นครู จำนวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และครู จำนวน 7 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 195 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 195 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โดย เปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากประชากรทั้งหมด หลังจากนั้นแบ่งตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างและเลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2565  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1. ผลการประเมินความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม (Context) โดยภาพรวม ของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
  2.  ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)  โดยภาพรวมของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีความเหมาะสมอยู่ระดับมาก
  3. ผลการประเมินระดับการปฏิบัติด้านกระบวนการ (Process) ดำเนินงานของ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน  สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย

4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมในโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม ในภาพรวม   อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @