KRUPUNMAI SHARE

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.6 สอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2566 นั้น
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)
ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
 • วิชาภาษาอังกฤษ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
 • วิชาคณิตศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ภาพ ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @