KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้วิธีการแสดงละคร เรื่อง ชุนช้างขุนแผน
ตอน  ขุนช้างถวายฎีกา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามแนวคิด
RAKTHAI model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย       นางภูสิริน  ตาอิ่น

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย

จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา 2565

                                                                                                 บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้วิธีการแสดงละคร เรื่อง ชุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามแนวคิด RAKTHAI Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาผลการใช้ โดยใช้วิธีการแสดงละคร เรื่อง ชุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทยที่พัฒนาขึ้น โดยดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย ระยะที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย และขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย เรื่อง ชุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา โดยใช้วิธีการแสดงละคร ตามแนวคิด RAKTHAI model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง ชุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา  แบบประเมินประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อกิจกรรมการเรียนรู้  ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test แบบ Dependent  ผลการวิจัยพบว่า  1) กิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้วิธีการแสดงละคร เรื่อง ชุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามแนวคิด RAKTHAI Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิมก่อนเพิ่มความรู้ใหม่ ขั้นที่ 2 แนะนำให้สืบค้นหาความรู้ร่วมกัน ขั้นที่ 3 สร้างสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิด ขั้นที่ 4 ใช้วิจารณญาณวิจารณ์สรุปประเด็น ขั้นที่ 5 เชื่อมโยงให้เห็นเป็นเหตุการณ์ในชีวิต ขั้นที่ 6 นำเสนอความคิดสู่เรื่องราวที่มีอยู่จริง และขั้นที่ 7 เผยแพร่ความรู้สู่สังคมออนไลน์ มีค่าประสิทธิภาพ 84.21/85.06 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้วิธีการแสดงละคร เรื่อง ชุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามแนวคิด RAKTHAI model ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

 

คำสำคัญ :  กิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทย, วิธีการแสดงละคร,  ขุนช้างขุนแผน, ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @