KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง     รูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์
ชื่อผู้วิจัย    นายพงษ์สยาม มาสุข รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำนวน 325 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสามารถทักษะด้านดิจิทัลจำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำนวน 21คน และระยะที่ 4 ประเมินการใช้รูปแบบ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 21 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร2) การสร้างเครือข่ายดิจิทัล 3) การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ 4) การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ได้แก่ 1) เพื่อเป็นแนวทางในการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 2) เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำรูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานองค์ประกอบที่ 3 วิธีดำเนินการของรูปแบบ องค์ประกอบหลัก ทักษะความสามารถด้านดิจิทัล ได้แก่ 1) ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์2) ด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต 3) ด้านการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 4) ด้านการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 5) ด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 6) ด้านการใช้โปรแกรมการนำเสนองาน 7) ด้านการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 8) ด้านการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 9) การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 10) ด้านการเข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน และองค์ประกอบย่อยวิธีการพัฒนา ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์2) บทเรียนสำเร็จรูป 3) Google Classroom 4) เสิร์ชเอ็นจิ้น องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผลรูปแบบ ได้แก่1) ประเมินกระบวนการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลและสภาพการดำเนินการตามรูปแบบ และ 2) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ องค์ประกอบที่ 5 เงื่อนไขความสำเร็จ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม 2) สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมใหม่ 3) อุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลมีความพร้อมและเพียงพอ และ 4) การสร้างขวัญกำลังใจที่ดีผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัล ผลการทดลองใช้รูปแบบ องค์ประกอบที่ 1 -องค์ประกอบที่ 10 พบว่า ทุกองค์ประกอบจำนวนข้อที่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคิดเป็นร้อยละ 91.66 ระดับคุณภาพดีมาก ผลจากการดำเนินการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัล พบว่าองค์ประกอบที่ 3 ด้านการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ผู้เข้ารับการพัฒนามากที่สุด รองลงมาเป็น องค์ประกอบที่ 9 ด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ส่วนองค์ประกอบที่ 7 ด้านการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลผู้เข้ารับการพัฒนาน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัล 10 ด้าน พบว่า องค์ประกอบที่ 10 ด้านการเข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน มีคะแนนความแตกต่างมากที่สุด รองลงมาเป็น องค์ประกอบที่ 8 ด้านการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ส่วนองค์ประกอบที่ 1 ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์มีคะแนนก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาแตกต่างกันน้อยที่สุด การประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: การพัฒนา; ทักษะด้านดิจิทัล; ระบบออนไลน์

ดาวน์โหลด บทความดิจิทัล ผลงานทางวิชาการที่นี่ 

 

4.2/5 - (4 votes)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @