KRUPUNMAI SHARE

รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์

The Model for Developing Digital Skills of Teachers and Educational Personnel

Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office, Area 2

via The Online System

 

                                                1พงษ์สยาม  มาสุข

Pongsayam Masuk

1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office, Area 2, Thailand.

1Corresponding Author’s Email: pongsayam.mG64@ubru.ac.th

 

บทคัดย่อ

        บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่าน ระบบออนไลน์ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ 4) เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำนวน 325 คน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการวิจัยพบว่า

รูปแบบพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 1. หลักการของรูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างเครือข่ายดิจิทัล การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการครูและบุลคากรทางการศึกษาได้นำรูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 3. วิธีดำเนินการของรูปแบบ ได้แก่ องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2) ด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต 3) ด้านการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 4) ด้านการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 5) ด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 6) ด้านการใช้โปรแกรมการนำเสนองาน 7) ด้านการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 8) ด้านการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 9) การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 10) ด้านการเข้าใจนโยบาย และวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) บทเรียนออนไลน์ (E-Leaning) 2) บทเรียนสำเร็จรูป 3) Google Classroom 4) เสิร์ชเอ็นจิ้น (Search Engine) 4. การประเมินผลรูปแบบ ได้แก่ ประเมินกระบวนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ และสภาพการดำเนินการตามรูปแบบ และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ และ 5. เงื่อนไขความสำเร็จ ได้แก่ การมีส่วนร่วม สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมใหม่ อุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลมีความพร้อมและเพียงพอ การสร้างขวัญกำลังใจที่ดี ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์ประกอบหลักที่ 1 – องค์ประกอบหลักที่ 10 พบว่า จำนวนข้อที่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา คิดเป็นร้อยละ 91.66 ระดับคุณภาพดีมาก ผลจากการดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์ประกอบที่ 3 ด้านการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ผู้เข้ารับการพัฒนามากที่สุด รองลงมาเป็น องค์ประกอบที่ 9 ด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ส่วนองค์ประกอบที่ 7 ด้านการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ผู้เข้ารับการพัฒนาน้อยที่สุด 4) เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

คำสำคัญ: การพัฒนา; ทักษะด้านดิจิทัล; ระบบออนไลน์

 

 

4/5 - (3 votes)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @