KRUPUNMAI SHARE

ดาวน์โหลดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดและ คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Task – based learning

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @