KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดสื่อประสมออนไลน์ ตามแนวคิด Constructivism  เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

ผู้วิจัย                นางสุภาณี โสโท

ปีที่พิมพ์          พ.ศ. 2566

 

                                    บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมออนไลน์ตามแนวคิด Constructivism เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีค่า E1 / E2  เท่ากับ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดสื่อประสมออนไลน์ ตามแนวคิด Constructivism เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสมออนไลน์ ตามแนวคิด Constructivism เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 39 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดสื่อประสมออนไลน์ ตามแนวคิด Constructivism เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวน 9 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน เวลา 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.83 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.81 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดสื่อประสมออนไลน์ ตามแนวคิด Constructivism เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า E1/E2  ค่าดัชนีประสิทธิผล E.I. (Effectiveness  Index) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าt – test (Dependent  Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ชุดสื่อประสมออนไลน์ ตามแนวคิด Constructivism เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.84/ 84.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อประสมออนไลน์ ตามแนวคิด Constructivismเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ  0.63 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 63 และเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมออนไลน์ ตามแนวคิด Constructivism เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดสื่อประสมออนไลน์ ตามแนวคิด Constructivismเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก”โดยสรุปแล้วชุดสื่อประสมออนไลน์ ตามแนวคิด Constructivism เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมอย่างยิ่ง สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและควรสนับสนุนให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

 

TITLE :           Development of online multimedia sets according to the concept of
constructivism to improve English for communication with cooperative
learning methods for Prathomsuksa 6 students

AUTHOR :       Mrs. Supanee Sotho

SCHOOL :       Anubanudonthani School, Udonthani Edcucational Servive Area 1

ACADEMIC YEAR : 2022

 

ABSTRACT

 

The purposes of this research were: 1) to examine the effectiveness of online multimedia sets according to the concept of constructivism to improve English for communication with cooperative learning methods for Prathomsuksa 6 studentsto meet the efficiency criteria of 80/80. 2) to examine the effectiveness index value from 0.50 up. 3) to compare the academic achievement of Prathomsuksa 6 students before and after teaching with online multimedia sets according to the concept of constructivism to improve English for communication with cooperative  learning methods for Prathomsuksa 6 students 4) to examine students’ satisfaction of Prathomsuksa 6 students toward learning through the online multimedia sets according to the concept of constructivism to improve English for communication with cooperative learning methods. The sample, obtained through purposive sampling, consisted of 39 Prathomsuksa 6/2 students who enrolled inthe second semester of the academic year 2022 at Anubanudonthani School, Udonthani Edcucational Servive Area 1. The instruments used in this research were : nine online multimedia sets according to the concept of constructivism to improve English for communication with cooperative learning methods for Prathomsuksa 6 Students, nine lesson plans for 18 hours, pre – achievement test and post- achievement test. and a form of students’ satisfaction questionnaires. The statistical methods used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and Dependent Samples t-test.

The research results were as follows;

1.The effectiveness of online multimedia sets according to the concept of constructivism to improve English for communication with cooperative learning methods for Prathomsuksa 6 students had an efficiency of 85.84/ 84.36 which meets the set criteria of 80/80.

 

  1. The effectiveness index value was 0.63.
  2.  The results of the academic achievement of Prathomsuksa 6 students after teaching with online multimedia sets according to the concept of constructivism

to improve English for communication with cooperative  learning methods for Prathomsuksa 6 students had a higher score than before studying at .05 level of significance.

  1. The results of Prathomsuksa 6 students’ satisfaction toward learning through online multimedia sets according to the concept of constructivism to improve English

for communication with cooperative  learning methods was at a very good level.

In conclusion, the online multimedia sets according to the concept of constructivism to improve English for communication with cooperative learning methods

for Prathomsuksa 6 students help students have English four skills ability; so it could be implemented on organization of English learning-teaching activities for other classes. Therefore the teachers should be encouraged and supported to  implement these approaches in learning and teaching in English more effectively.

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @