การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                     การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย                       อภิชญา   ด่านอุดม

ตำแหน่ง                   ครูชำนาญการ

โรงเรียน                    วัดเมมสุวรรณาราม

คำสำคัญ                   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การบวก-ลบเศษส่วน

 

                                                  บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก-ลบเศษส่วน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 1.) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก-ลบเศษส่วน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1 ห้องเรียน จำนวน 8 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1.) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 เล่ม 2.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน จำนวน 20 ข้อ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก และ 3.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่า 1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 79.66/ 87.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวก-ลบ เศษส่วน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก-ลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @