การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยการฝึกประสมคำด้วยเสียงสระ (Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยการฝึกประสมคำด้วยเสียงสระ (Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย                        ปาริฉัตร  โตมี

ตำแหน่ง                   ครู

โรงเรียน                   วัดเมมสุวรรณาราม

คำสำคัญ                   การอ่านสะกดคำ, Phonics

 

                                                         บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยการฝึกประสมคำด้วยเสียงสระ (Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาตามกระบวนการของการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1 ห้องเรียน จำนวน 5 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1.) แบบฝึกการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยการฝึกประสมคำด้วยเสียงสระ (Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 เล่ม 2.) แบบทดสอบการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยการฝึกประสมคำด้วยเสียงสระ (Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยการฝึกประสมคำด้วยเสียงสระ (Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมจานวน 5 คนในขั้นต้นก่อนนักเรียนทั้งจะได้รับการฝึกประสมคำด้วยเสียงสระ (Phonics) พบว่า นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 31.60 ซึ่งอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ แต่เมื่อนักเรียนทั้ง 5 คนได้เข้าร่วมการฝึกประสมคำด้วยเสียงสระ (Phonics) พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนหลังเรียน ร้อยละ 92.80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมตามตารางเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนทั้งมีทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษดีขึ้น

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @