KRUPUNMAI SHARE

บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

The role of prosecutors in investigating cases compared to foreign countries

ชนัญชิดา  เทียมใจ1*, ประภาพร  สมพร2, พิชญา  เหลืองรัตนเจริญ3

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม    Master’s degree student, Master of Laws Program in Laws Faculty of Social Sciences and Local Development Pibulsongkram Rajabhat University

2นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม     Master’s degree student, Master of Laws Program in Laws Faculty of Social Sciences and Local Development Pibulsongkram Rajabhat University

3อาจารย์, คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม                                                           Professor, Faculty of Sociences and Local Development Pibulsongkram Rajabhat University   *chanunchidat164@gmail.com

Abstract

                    This article examines the problem state of this example of desktop for bits before glucose detection in the homework staff class and the police return class (interrogation line). lt cannot be concluded that there are my cases. Allowing people involved in the organization to request bribes from the parties or may ask for more or longer investigations for working together or not having the power to allow employees to request litigation if it is an incident These are the reasons for the lawsuit. The stagnant and crippling math memory in there cases, or that would be required for a prisoner or Santa in a real case. resulting in the right to continue boing so and losing in the case as well Therefore often causes cases in different layers The questions that the note clerk enters will be questions for the police or homework clerk to ask how much time must be set in order to be certain and clear in the question to be done and investigate the case quickly and what chapters should be followed. The rules for those who will receive the returns given in this article are given in the following steps. Assistant Profession Procedure 28 (1) The public prosecutor (2) must comply with the requirements of the vehicle or not. Do prison calendar employees have to pass there tests? What can help in the next case? The homework staff has been participating since the investigation stage, remember? Tran is correct and the customs continues as usual. Finally, sue.

 

คำสำคัญ: อัยการ,เจ้าพนักงานตำรวจ,การสอบสวน,prosecutor, police officer, investigation

 

บทคัดย่อ

                    บทความเรื่องนี้มุ่งศึกษาถึงสภาพปัญหา ของการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีก่อนฟ้องมีการดำเนินคดีล่าช้าในชั้นพนักงานอัยการ และชั้นเจ้าพนักงานพนักงานตำรวจ(สายสอบสวน) ซึ่งเกิดจากหลายๆปัจจัย เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริงที่ไม่เพียงพอต่อการฟ้องร้องคดี หรือการที่ทุจริตในองค์กรของพนักงาน หรือรับสินบนจากคู่ความ หรืออาจจะใช้เวลาในการสอบสวนมากหรือนานจนเกินไป จึงทำให้ไม่มีอำนาจให้พนักงานอัยการสามารถฟ้องคดีได้ เป็นต้น เหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ เป็นปัญหาที่ทำให้การฟ้องคดีของพนักงานอัยการล่าช้า และหมดอำนาจในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีที่แท้จริง ทำให้ผู้เสียหายเสียสิทธิในการดำเนินคดีต่อไป และเสียสิทธิประโยชน์ในคดีด้วย ดังนั้นการสอบสวนคดีในชั้นเจ้าพนักงานตำรวจในปัจจุบันที่มีความล่าช้า ควรจะมีพนักงานอัยการเข้ามากำกับการสอบสวนของพนักงานตำรวจ หรือพนักงานอัยการสามารถสอบสวนเองได้ด้วย ส่งผลให้กำหนดระยะเวลาการสอบสวนเป็นที่แน่นอนและชัดเจนในการสอบสวนและดำเนินการฟ้องคดีได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วย และควรต้องมีบทลงโทษสำหรับเจ้าพนักงานที่ดำเนินคดีล่าช้าไว้ด้วย ทั้งนี้ในการดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28
( 1 ) พนักงานอัยการ  ( 2 ) ผู้เสียหาย ที่สามรถฟ้องร้องหรือดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายได้ เป็นที่รู้กันทั่วไป แต่ถึงอย่างไรการดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการ ย่อมต้องผ่านการสอบสวนโดยสอบของพนักงานสอบสวน จึงจะมีอำนาจฟ้องร้องคดีต่อไปได้ หากพนักงานอัยการเข้าร่วมตั้งแต่ในชั้นสอบสวน ย่อมสามารถตรวจสอบพยานหลักฐานในเบื้องต้น หรือพิสูจน์พยานหลักฐานได้ตั้งแต่ในชั้นสอบสวนส่งผลให้คุณภาพพยานหลักฐานมีความน่าเชื่อถือถูกต้อง และเพียงพอต่อการพิจารณา เพื่อใช้ลงโทษจำเลย นำมาสู่การฟ้องร้องคดี นอกจากนั้นยังเป็นการลดเวลาในการศึกษาคดีก่อนฟ้องของพนักงานอัยการ ลดปัญหาการสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมจนถึงกับเกินระยะเวลาในการฟ้องร้องคดี

ดาวน์โหลดบทความเต็มที่นี่

บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเปรี

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @