KRUPUNMAI SHARE

การกำหนดโทษที่เหมาะสมตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  74

Challenges in Determining Appropriate Sentencing Under Section 74

of the Criminal Code

อัจฉราวดี  แก้วพันธ์[1]

บทคัดย่อ

                        การศึกษาสภาพบังคับที่ระบุไว้ในมาตรา  74  ของประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งเป็นการผ่อนผันความรับผิดทางอาญาให้แก่เด็กอายุระหว่าง  12  ถึง  15  ปี  ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบกฎหมายของไทย  แม้จะอายุเกินเกณฑ์ที่ต้องรับผิดทางอาญาแล้ว  เด็กในกลุ่มอายุนี้อาจยังคงได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับโทษภายใต้เงื่อนไขบางประการ  โดยศาลมีทางเลือกที่จำกัดในการบังคับใช้มาตรการกับเด็กเหล่านี้  เช่น  การตักเตือน  การกำหนดแนวทางปฏิบัติ  หรือการฝึกอบรมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ  อย่างไรก็ตาม  การพิจารณาระบบยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่จัดทำโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553  ถือเป็นสิ่งสำคัญ  อันมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดที่เป็นเยาวชนมากกว่าการลงโทษ  โดยเฉพาะเด็กที่กระทำความผิดร้ายแรงหรือถือว่าไม่สามารถฟื้นฟูได้เท่านั้นที่จะได้รับโทษ  ซึ่งการยกเว้นโทษเด็กเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะปกป้องสังคมในระยะยาว  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและคุ้มครอง  ทั้งเด็กและสังคมโดยรวม

เมื่อพิจารณากฎหมายต่างประเทศและประเด็นต่างๆ  ภายในกฎหมายไทย  เห็นได้ชัดว่าวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้คือการกำหนดให้มาตรา  74  ให้อำนาจแก่ฝ่ายตุลาการในการดำเนินคดีกับเด็กอายุ  12  ถึง  15  ปี  ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน  บทบัญญัตินี้จะทำหน้าที่เป็นข้อยกเว้นสำหรับจัดการกับกรณีที่เด็กกระทำความผิดร้ายแรง  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมสิทธิส่วนบุคคลและการดูแลสวัสดิภาพของเด็กและสังคม  ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยศาลในการกำหนดแนวทางดำเนินคดีที่เหมาะสม  ศาลจะพิจารณาความรับผิดชอบของเด็กอย่างละเอียดถี่ถ้วนตลอดจนพฤติการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคดี  หากเห็นว่าจำเป็นก็ควรลงโทษตามความรุนแรงของกระทำที่เหมาะสม  นอกจากนี้อาจใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษก็ได้  ซึ่งแล้วแต่พฤติการณ์

คำสำคัญ: กฎหมาย, ลงโทษ, เด็ก

[1] นักศึกษาปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.


ดาวน์โหลดบทคัดย่อฉบับเต็มที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @