KRUPUNMAI SHARE

ปัญหาทางกฎหมายการบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา 90
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 : กรณีความยินยอมของผู้เสียหาย

จุฑารัตน์ แก้วพันธ์
พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
ปรัชญาไชย แช่มช้อย

                                                                                                                   บทคัดย่อ
จากการศึกษามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นหลังฟ้อง ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เป้าหมายเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูมากกว่าได้รับการพิพากษาลงโทษ เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับคืนสู่สังคมและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก การผันคดีออกจากการดำเนินคดีตามปกติโดยการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญามาบังคับใช้กับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามมาตรา 90 กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า เป็นคดีอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน 20 ปี เด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษามาก่อน หากเด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด และผู้เสียหายให้ความยินยอม และโจทก์ไม่คัดค้าน พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร และศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร สามารถนำมาตรการพิเศษมาใช้เบี่ยงเบนเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลได้ การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชน และต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา แต่การใช้มาตรการพิเศษดังกล่าวปัญหาและอุปสรรคประการหนึ่ง คือ ความยินยอมของผู้เสียหาย หากไม่ได้รับความยินยอมของผู้เสียหายจะไม่สามารถนำมาตรการพิเศษมาตรา 90 มาใช้ได้

คำสำคัญ : ศาลเยาวชนและครอบครัว, เด็กและเยาวชน, มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @