KRUPUNMAI SHARE

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการฟ้องเด็กและเยาวชน ∗
Legal problems regarding special measures instead of prosecuting children and youths

พิชญา เหลืองรัตนเจริญ 1
Pitchaya Luangrattanacharoen 1 
ณัฏฐปีญา แครบทรี 2 
Nattrpeyar Crabtree 2

                                                                                                                บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนมีจานวนมากขึ้นใน ลักษณะที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะความผิดทางศีลธรรมเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่ล่วงไปถึงการ ทาผิดกฎหมายบ้านเมือง โดยพบเห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชนหลายแขนงที่มักปรากฏ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน เช่น ในปี พ.ศ. 2557 คดีที่เด็กและเยาวชนถูกดาเนินคดี โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ มีจานวนทั้งหมด 36,537 คดี เป็นเด็กหรือ เยาวชนเพศชาย 34,108 คดี เพศหญิง 2,429 คดี จานวนคดีที่เป็นการกระทาผิดซ้า02 คดี 1จากสถิติจานวนเด็กและเยาวชนกระทาความผิดถือว่ามีจานวนมากและมีกฎหมายออกมา เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กในทุกรูปแบบ เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป
คาสาคัญ : กฏหมายมาตรการพิเศษแทนการฟ้อง, เด็กและเยาวชน


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @