KRUPUNMAI SHARE

การกำหนดโทษที่เหมาะสมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74
Challenges in Determining Appropriate Sentencing Under Section 74
of the Criminal Code

อัจฉราวดี แก้วพันธ์1

        บทคัดย่อ

การศึกษาสภาพบังคับที่ระบุไว้ในมาตรา 74 ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นการผ่อนผันความรับผิดทางอาญาให้แก่เด็กอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบกฎหมายของไทย แม้จะอายุเกินเกณฑ์ที่ต้องรับผิดทางอาญาแล้ว เด็กในกลุ่มอายุนี้อาจยังคงได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับโทษภายใต้เงื่อนไขบางประการ โดยศาลมีทางเลือกที่จำกัดในการบังคับใช้มาตรการกับเด็กเหล่านี้ เช่น การตักเตือน การกำหนดแนวทางปฏิบัติ หรือการฝึกอบรมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาระบบยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่จัดทำโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ถือเป็นสิ่งสำคัญ อันมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดที่เป็นเยาวชนมากกว่าการลงโทษ โดยเฉพาะเด็กที่กระทำความผิดร้ายแรงหรือถือว่าไม่สามารถฟื้นฟูได้เท่านั้นที่จะได้รับโทษซึ่งการยกเว้นโทษเด็กเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะปกป้องสังคมในระยะยาว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและคุ้มครอง ทั้งเด็กและสังคมโดยรวมเมื่อพิจารณากฎหมายต่างประเทศและประเด็นต่างๆ ภายในกฎหมายไทย เห็นได้ชัดว่าวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้คือการกำหนดให้มาตรา 74 ให้อำนาจแก่ฝ่ายตุลาการในการดำเนินคดีกับเด็กอายุ 12 ถึง 15 ปีที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน บทบัญญัตินี้จะทำหน้าที่เป็นข้อยกเว้นสำหรับจัดการกับกรณีที่เด็กกระทำความผิดร้ายแรง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมสิทธิส่วนบุคคลและการดูแลสวัสดิภาพของเด็กและสังคม ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยศาลในการกำหนดแนวทางดำเนินคดีที่เหมาะสม ศาลจะพิจารณาความรับผิดชอบของเด็กอย่างละเอียดถี่ถ้วนตลอดจน
พฤติการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคดี หากเห็นว่าจำเป็นก็ควรลงโทษตามความรุนแรงของกระทำที่เหมาะสมนอกจากนี้อาจใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษก็ได้ ซึ่งแล้วแต่พฤติการณ์

คำสำคัญ: กฎหมาย, ลงโทษ, เด็ก

มาตรา74ลงโทษเด็ก12-15

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @