KRUPUNMAI SHARE

มาตราการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชน

Measures for checking the arrest of children and youth

พิชญา เหลืองรัตนเจริญ1

Pitchaya Luangratanacharoen1

วีระพล อนุพันธ์2

Weeeraphon Anuphan2

บทคัดย่อ

          ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็กเยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ แต่ในส่วนของการตรวจสอบการจับ ตามาตรา 72 และมาตรา 73 ผู้ศึกษาได้ตั้งประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูล และศึกษาจากกฎหมายต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เมื่อเปรียบเทียบจะแตกต่างกันในขั้นตอน     ภายหลังจากการจับกุมตัวเด็กผู้กระทำผิด โดยส่วนใหญ่มักจะไม่นำคดีขึ้นสู่ศาลในทันที ซึ่งจะต้องผ่านการ          คัดกรองจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอื่นก่อน แต่สำหรับประเทศไทยเมื่อมีการจับกุมผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน จะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนมายังศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการจับ และการศึกษากฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการตรวจสอบการจับก็เป็นวิธีการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย สร้างความเข้าใจแก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้าไปดูแลบุตรหลานได้อย่างรวดเร็ว และเด็กหรือเยาวชน ผู้ปกครองมีโอกาสพบและปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย และทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสที่จะได้รับการมอบตัวให้แก่ผู้ปกครองไปดูแลระหว่างการสอบสวนตามที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งผู้ศึกษาเห็นด้วยกับมาตราการทางกฎหมายของประเทศไทยในการมุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน

 

สำคัญ : การตรวจสอบ , การจับกุม , เด็กหรือเยาวชน

ดาวน์โหลดบทความทางวิชาการ มาตราการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @