KRUPUNMAI SHARE

ปัญหาการคุ้มครองลูกจ้างกรณีข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของนายจ้าง
เกี่ยวกับการทำงานที่มีลักษณะไม่เป็นธรรม

Employee protection issues in the case of employer rules, regulations, and orders regarding unfair work practices

ปรัชญาไชย แช่มช้อย[1]
Pruchyachai Chamchoi
พิธาน แสงสุริยัน[2]
Phithan Saengsuriyan
พีรดนย์ ปราบต์พีดนย์[3]
Phiradon Prapphiradon

บทคัดย่อ

ปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ และคำสั่งของนายจ้างเปรียบเทียบกับกฎหมายกฎหมายของประเทศ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหรัฐพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา เพื่อให้ทราบถึงอุปสรรคที่ได้ทำขึ้นโดยนายจ้างฝ่ายเดียวหลังจากการทำสัญญาจ้างว่ามีผลผูกพันกับลูกจ้างหรือไม่ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทราบหรือไม่ได้ตกลงยินยอมด้วยและในกรณีที่ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและคำสั่งของนายจ้างดังกล่าวนั้น มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบลูกจ้างหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างจะมีผลบังคับได้เพียงใด ทั้งนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 ไม่ได้กำหนดให้นายจ้างขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนที่จะออกข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่ง เกี่ยวกับการทำงาน โดยข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างนั้นอาจมีผลกระทบหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการจ้างซึ่งมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบลูกจ้าง แต่นายจ้างได้ใช้อำนาจจัดทำขึ้นโดยลำพัง ภายหลังจากที่มีการทำสัญญาจ้างแรงงานแล้วโดยที่ลูกจ้างไม่ได้รู้เห็นหรือตกลงยินยอมด้วยนอกจากนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ. 2540 ยังมีข้อจำกัดในการยื่นศาลจะใช้อำนาจดุลพินิจในการแก้ไขข้อความที่ไม่เป็นธรรมของข้อบังคับระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจากการศึกษาพบว่ารูปแบบภายใต้แนวคิดของข้อตกลงโดยปริยาย(Implied Terms or Contract) ตามแนวคิดของสัญญาจ้างแรงงานในสหราชอาณาจักร ทีมไม่ว่าจะได้มีการ ยินยอมตกลงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายหรือโดยจารีตประเพณีหรือทางปฏิบัติข้อบังคับระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานก็จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงานและถือเป็นข้อตกลงโดยปริยายว่าลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายและสมเหตุสมผล

คำสำคัญ : คุ้มครองแรงงาน ,สัญญาไม่เป็นธรรม

 

Abstract

Legal problems of the Labor Protection Act of 1998 regarding work regulations, rules and orders of employers in comparison with national laws. United Kingdom, United States, and the United States republic of germany With the objective of studying To know the obstacles that have been made by the employer unilaterally after the contract has been made, whether they are binding on the employee or not In the case where the employee does not know or has not agreed to it and in the case where the regulations regarding work, rules and orders of the employer are such It is in the nature of taking advantage of employees or causing unfairness to employees. How effective will it be? This is in order to analyze and find ways to amend and improve related laws.

                    Labor Protection Act B.E. 1998 does not require employers to obtain consent from employees before issuing rules, regulations, and orders regarding work. The rules, regulations or orders of the employer may have an impact or change the essence of the employment which is unfair or takes advantage of the employee. But the employer has used the power to create it alone After the labor contract has been made without the employee’s knowledge or consent, in addition, the Unfair Contract Terms Act B.E. 1997 still has limitations in submitting court applications to use its discretionary power to correct unfair statements in rules, regulations, and orders related to work and that are unfair to employees appropriately and fairly And from the study, it was found that the format under the concept of Implied Agreement (Implied Agreement or Contract) follows the concept of labor contract in the United Kingdom. Team whether it has Agreeing, expressly or by implication, or by custom or practice, regulations and orders regarding work will be considered part of the labor contract and considered an implied agreement that the employee must comply with the orders. of the employer that is lawful and reasonable.

Keywords: Labor protection ,The contract is unfair

[1] อาจารย์, คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Professor, Faculty of Social Sciences and Local Development Pibulsongkram Rajabhat University

E-mail : pruchya@live.psru.ac.th

[2] นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชา

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Master’s degree student, Master of Laws Program in laws, Faculty of Social Sciences and Local Development

Pibulsongkram Rajabhat University

[3] นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชา

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Master’s degree student, Master of Laws Program in laws, Faculty of Social Sciences and Local Development

Pibulsongkram Rajabhat University

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @