KRUPUNMAI SHARE

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาของเยาวชน*

 

พิชญา              เหลืองรัตนเจริญ
Pitchaya       Lvangrattanacharoen
ปรัชญาไชย     แช่มช้อย
Pruchyachai      Chamchoi
ปองภพ  ณ  สงขลา
Pongphop        Na Songkhla

บทคัดย่อ

                   ปัญหาอาชญากรรมเป็นสิ่งสำคัญ ที่สังคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นการกระทำผิดที่มีอันตรายมีความ รุนแรงและเป็นการทำลาย ความสงบสุขของสังคม ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินการกระทำความผิดทางอาญานั้น ได้กระทำขึ้นโดยอาชญากร เช่น คดีฆ่าผู้อื่นทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเรา ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้ ในสังคมควรร่วมกันตระหนักถึง ปัญหาอาชญากรรมที่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากกลุ่ม อาชญากร ที่มีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ จนกลายเป็นที่มาของคำว่า”ยุวอาชญากร” จากที่เราได้มองภาพรวมใน สถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ที่ปรากฏพบในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้น การกระท า ความผิดในเด็ก ไม่ได้เกิดมาจากจิตใจที่ชั่วร้ายโดยกำเนิด แต่มาจากการที่เด็กขาดวุฒิภาวะ ซึ่งนำไปสู่การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคม และเด็กที่พบว่ามีการกระทำความผิดจะอยู่ในช่วงอายุ 15-18 ปี ถือว่า เป็นช่วงรอยต่อ ที่เรียกว่าวัยรุ่นโดยร่างกายของเด็กถือเป็นผู้ใหญ่ แต่โดยวุฒิภาวะนั้นยังไม่เพียงพอถถ้าระบบการควบคุมสังคมในครอบครัวที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดไม่ดีพอเด็กเหล่านี้จะสามารถกระทำความผิด อย่างผู้ใหญ่ได้ วิวัฒนาการและความเจริญของสังคมท าให้เด็กเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างได้มากขึ้นกว่า สมัยก่อนโดยเฉพาะสังคมโซเชียล ทำให้การรับรู้ของเด็กมีมากขึ้นแต่กลับขาดคนที่คอยชี้แจง และว่าสิ่งใด ควรทำหรือไม่ควรทำเพราะสังคมเริ่มกลายเป็นสังคมเดี่ยวโดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่เด็กเริ่มมีความ ใกล้ชิด กับพ่อแม่หรือครอบครัวน้อยลงไปทุกวัน แต่จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือ โทรศัพท์มือถือแทน นี่คือเป็นช่องว่างที่ทำให้กลไกในการควบคุมสังคมเกิดความอ่อนแอและมีอยู่ในสังคม

_______________________

** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

1 อาจารย์, คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1 Professor, Faculty of Social Sciences and Local Development Pibulsongkram Rajabhat University *E-mail : ajanya@hotmail.co.th
2 อาจารย์, คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 Professor, Faculty of Social Sciences and Local Development Pibulsongkram Rajabhat University *E-mail : pruchya@live.psru.ac.th
3 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม
3 Master’s degree student, Master of Laws Program in laws, Faculty of Social Sciences and Local Development
Pibulsongkram Rajabhat University *E-mail : vayupak9@gmail.com
2.7/5 - (3 votes)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @