KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps

ชื่อผู้รายงาน    นางจิตราพันธ์   จ่ามมาตย์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ปีการศึกษา     2566

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  (1) เพื่อสร้างและ หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80     (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัด ารเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 19 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps จำนวน 4 เล่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ โดยมีค่าระดับความยากตั้งแต่ 0.50 – 0.71 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.43 – 0.71 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.82 และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ                       เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้    แบบ GPAS 5 Steps จำนวน 10 ข้อ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หาค่าทางสถิติ  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t – test dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

 

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.56/90.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้     แบบ GPAS 5 Steps  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ มีความพึงพอใจต่อการเรียน     โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps อยู่ในระดับมากที่สุด ( X-Bar= 4.51, S.D. = 0.22)

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @