KRUPUNMAI SHARE

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

สมศักดิ์  ปวงฟู[1]
พิชญา  เหลือรัตนเจริญ[2]

บทคัดย่อ

                           เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นตลอดเวลา การสื่อสารสามารถส่งทั้งภาพและเสียงไปพร้อมกันได้ ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เกิดขึ้นหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ X ช่องทางการเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระทำได้ไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ กระทำได้ง่ายเพียงแค่ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อาจก่อให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ง่ายด้วยเช่นกัน

สำหรับประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีลักษณะหมิ่นประมาท จะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีบทกำหนดโทษคือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท แต่หากเป็นการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในเรื่องของการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา จะมีบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน100,000 บาทจะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณ ถึงบทลงโทษของกฎหมายทั้งสองแล้ว มีปัญหาความไม่ได้สัดส่วนของกฎหมาย ทั้งสองฉบับอยู่ และในประมวลกฎหมายอาญา ก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับบทลงโทษในกรณีที่หมิ่นประมาท  ในลักษณะของการโพสต์ข้อความในกลุ่มต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นอีก ตลอดจนการปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการ  กับผู้ใดเผยแพร่หรือส่งต่อเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ หรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง

คำสำคัญ : โซเชียลมีเดีย Social Media, หมิ่นประมาท, เผยแผ่ส่งต่อ

[1] นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

[2]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ผู้สอนในคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ดาวน์โหลดบทความทางวิชาการที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @