KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่องวิจัย       การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ชื่อผู้วิจัย              นางมุขนารินทร์   งามประดิษฐ์

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีที่ทำการวิจัย   2563

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบกลุ่มใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จำนวนนักเรียน รวม 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที แบบ Paired-Sample t-test

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ 83.17/85.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนด้วยการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 25.37 และผลคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 34.22 แสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
  3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมานักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนที่มีการยกตัวอย่างที่ช่วยให้เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @