คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่มีต่อครู เนื่องในงานวันครู 2559

KRUPUNMAI SHARE

 ดร.ชัย ยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมประกวดข้อเขียน    ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุรุสภาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึง พระคุณครู รวมทั้งเพื่อให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครู รับรางวัลในวันครู 16 มกราคม 2559
         กณฑ์การส่งข้อเขียนเข้าประกวดเป็น ข้อความร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูที่มิใช่เรียงความ หรือบทความ โดยผู้เขียนเป็นผู้กำหนดชื่อข้อเขียน และเขียนด้วยลายมือบรรจง ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4  สามารถส่งได้คนละ 1 เรื่อง รางวัล มี 8 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้สนใจสามารถส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ใน วันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือส่งทางไปรษณีย์ถึง กลุ่มยกย่องวิชาชีพ (ประกวดข้อเขียน) สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ 
          ผู้ที่สนใจเข้าประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2281 4843 และ 0 2282 3153  หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
 
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @