สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกในระบบรับตรงและแอดมิชชันของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

KRUPUNMAI SHARE

สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกในระบบรับตรงและแอดมิชชันของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

 

 

แพทยศาสตร์

           – รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2

           – รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

 

ทันตแพทยศาสตร์ 

           – GAT + PAT1 + PAT2 

 

พยาบาลศาสตร์

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2 

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2 

 

สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทค กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การส่งเสริมสุขภาพ กายอุปกรณศาสตร์ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ทัศนมาตรศาสตร์ 

           – GAT + PAT2 

 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 + PAT2

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT3

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT2 + PAT3  

 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนตะวันออก

           – GAT + PAT2 

 

เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT2 + PAT6

 

อาหารและโภชนาการ โภชนาการและการกำหนดอาหาร 

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2  

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2 

 

คหกรรมศาสตร์

           – GAT + PAT1 + PAT2

 

เภสัชศาสตร์

          – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2

          – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2 (มหาวิทยาลัยที่เคยใช้รูปแบบนี้ คือ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

 

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  เทคโนโลยีความงาม 

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2 

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2

 

วิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา

            – GAT + PAT2 

 

การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้นำนันทาการ การจัดการกีฬา การฝึกสอนกีฬา สื่อสารมวลชนทางกีฬา กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

           –  รูปแบบที่ 1  GAT

           –  รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

 

สัตวแพทยศาสตร์  เทคนิคการสัตวแพทย์ 

           – GAT + PAT2 

 

ประมง สัตวศาสตร์ 

           – GAT +  PAT1 + PAT2 

 

วิศวกรรมศาสตร์ 

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 + PAT3

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT2 + PAT3

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT1 + PAT2 + PAT3 

 

วิทยาศาสตร์

           – GAT +  PAT1 + PAT2  

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์

           – GAT +  PAT1 + PAT2  

 

เกษตรศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

           – GAT +  PAT1 + PAT2  

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ดิจิทัลมีเดีย การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

           – GAT + PAT1 + PAT2 

 

มีเดียอาร์ต

           – GAT + PAT6

 

สารสนเทศ ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ศึกษา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

           – รูปแบบที่ 1  GAT

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT1 + PAT2 

 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           – รูปแบบที่ 1  GAT  

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 

 

บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจวิศวกรรม

           – รูปแบบที่ 1  GAT  

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 

 

เศรษฐศาสตร์ 

           – รูปแบบที่ 1  GAT  

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 

 

สถิติ สถิติประยุกส์ สถิติธุรกิจ 

           – GAT + PAT1 + PAT2

 

การประกันภัย

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2

 

โลจิสติกส์ 

           – แบบที่ 1  GAT + PAT1 

           – แบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2  

 

พาณิชยนาวี วิทยาการเดินเรือ

           – GAT +  PAT1 + PAT2 

 

ธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการการบิน

           – รูปแบบที่ 1  GAT 

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

 

นักบินพาณิชย์ การปฏิบัติการทางการบิน

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2

 

การท่องเที่ยว การโรงแรม

           – รูปแบบที่ 1  GAT

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT5 

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT5  + PAT1-7

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT5

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT5

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT3 + PAT5

           – รูปแบบที่ 4  GAT + PAT2 + PAT3

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

           – รูปแบบที่ 1  GAT

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT4

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT1 + PAT2 + PAT4 

 

ศิลปกรรม ศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์  ออกแบบแฟชัน ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT4

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT6

 

ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง

           – รูปแบบที่ 1  GAT 

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT6

 

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนวัติกรรมสื่อสารสังคม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

           – รูปแบบที่ 1  GAT

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 + PAT2

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

           – รูปแบบที่ 1  GAT

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

โบราณคดี

           – รูปแบบที่ 1  GAT

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT7

 

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

           – รูปแบบที่ 1  GAT

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา วิทยาลัยสหวิทยาการ

           – รูปแบบที่ 1  GAT

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

           – รูปแบบที่ 1  GAT

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

 

จิตวิทยา

           – รูปแบบที่ 1  GAT

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 3  GAT + PAT2

 

ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

           – รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1

           – รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

“สสวท.” ขยายเวลาสมัครสอบ พสวท.ถึง 15 พ.ย.นี้

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @