ครูเตรียมเกษียณเกือบ 3 แสนคน ในอีก 15 ปี ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์

KRUPUNMAI SHARE

เผยข้อมูลครูเกษียณอายุราชการ ในปี 2556-2570 ทั้งสิ้น 288,233 คน ความต้องการครูสาขาคณิตศาสตร์มากที่สุด ขณะที่อาชีวศึกษาต้องการครูสาขาภาษาอังกฤษมากที่สุด ด้านนักวิชาการ แนะ ควรหาข้อมูลความต้องการครูอย่างละเอียดเพื่อผลิตได้ถูกต้อง
 
          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้รวบรวมข้อมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการ ใน พ.ศ. 2556-2570 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่ามีจำนวนทั้งหมด 288,233 คน และพบว่าในปี 2562 มีครูเกษียณจำนวนสูงสุด 28,246 คน โดยสาขาที่มีความต้องการมากที่สุดตั้งแต่ปี 2557-2562 มีจำนวน 5 สาขา ได้แก่

          1. คณิตศาสตร์ 14,399 คน
          2. ภาษาอังกฤษ 13,852 คน
          3. ภาษาไทย 11,454 คน
          4. สังคมศึกษา 7,487 คน
          5. วิทยาศาสตร์ 7,462 คน

 
          ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความต้องการครูสาขาภาษาอังกฤษมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องกล การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ตามลำดับ
 
          ด้านนางสาววัฒนาพร สุขพรต รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจตรงกันในเรื่องข้อมูลครูเกษียณอายุราชการใน แต่ละปีนั้น ไม่ได้เป็นตัวเลขที่บ่งบอกความต้องการครูในแต่ละสาขาหรือแต่ละปี และไม่สามารถบรรจุครูตามจำนวนครูที่เกษียณอายุได้ทันที เนื่องจากการผลิตครูต้องพิจารณาตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงต้องมีหน่วยงานที่ช่วยหาจำนวนความต้องการครูแต่ละสาขาเพื่อผลิต ได้ถูกต้อง 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @