webmaster

การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านยะพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ชื่อเรื่อง      การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านยะพอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง (Coding) สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบ (Coaching and Mentoring)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง (Coding) สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การแยกสารผสม หินและการเปลี่ยนแปลง

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การแยกสารผ ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในตำบลป่างิ้ว

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในตำบลป่ ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ(สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

ชื่อเรื่อง                    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ(สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สังกัดสำนักงาน ...

Read More »

นวัตกรรมแม่โกนเกนสร้างเด็กดี ด้วย SATI MODEL

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง      :         นวัตกรรมแม่โกนเกนสร้างเด็กดี ด้วย SATI MODEL ผู้จัดทำ      :         โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »

การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง   อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ชื่อเรื่อง :   การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง   อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ผู้ประเมิ ...

Read More »

รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

                                           บทคัดย่อ  ชื่อเรื่อง           รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาล ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ...

Read More »

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิจัย : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @