webmaster

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus และแบบฝึกพัฒนาทักษะ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus และแบบฝึกพัฒนาทักษะ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรี ...

Read More »

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงาน : การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ว ...

Read More »

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจร PDCA : กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

หัวข้อผลงาน   :   การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจร PDCA : กรณีศึกษาโรงเรียน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1

ดาวน์โหลดบทความที่นี่ 01_บทความ ตีพิมพ์

Read More »

การบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าม่วง   

ชื่อเรื่อง          การบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศ ...

Read More »

การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST

ชื่อเรื่อง                    การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                                                                 บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย    :       การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้สถานการณ ...

Read More »

การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภาษาไทย ในกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภาษาไทย ในกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผ ...

Read More »

รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการ บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน PT CARE โรงเรียนปราสาททองวิทยา

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการ                          บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อเรื่อง                      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสม ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @