webmaster

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง           การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำ ...

Read More »

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา สมศักดิ์  ปวงฟู[1] พิชญา  เหลือรัตนเจริญ[2] บทคัดย่อ                            เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้มีการพ ...

Read More »

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps

ชื่อผลงาน   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ...

Read More »

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา กับความชัดเจนแน่นอนในการบัญญัติกฎหมายอาญา

ดาวน์โหลดบทความทางวิชาการฉบับเต็มที่นี่

Read More »

“ทรัพย์” ในความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา

ดาวน์โหลดบทความทางวิชาการฉบับเต็มที่นี่

Read More »

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาของเยาวชน

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาของเยาวชน*   พิชญา              เหลืองรัตนเจริญ Pitchaya       Lvangrattanacharoen ปรัชญาไชย   ...

Read More »

ปัญหาการกําหนดเกณฑ์การคำนวณเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  ของผู้ประกันตนตามมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533

ปัญหาการกําหนดเกณฑ์การคำนวณเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  ของผู้ประกันตนตามมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 ปรัชญาไช ...

Read More »

ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และการระงับข้อพิพาทในแรงงาน

ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และการระงับข้อพิพาทในแรงงาน (Employer and employee’s problems in collaboration and labour dispute ...

Read More »

ปัญหาเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน: ศึกษากรณีปัญหาการคุ้มครองลูกจ้างระหว่างเดินทางมาทำงานให้นายจ้าง

ปัญหาเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน: ศึกษากรณีปัญหาการคุ้มครองลูกจ้างระหว่างเดินทางมาทำงานให้นายจ้าง Problems with the Compensation Fund: The issue regardin ...

Read More »

ปัญหาการคุ้มครองลูกจ้างกรณีข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของนายจ้างเกี่ยวกับการทำงานที่มีลักษณะไม่เป็นธรรม

ปัญหาการคุ้มครองลูกจ้างกรณีข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของนายจ้าง เกี่ยวกับการทำงานที่มีลักษณะไม่เป็นธรรม Employee protection issues in the case of emp ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @