webmaster

การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST

ชื่อเรื่อง                    การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                                                                 บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย    :       การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายใต้สถานการณ ...

Read More »

การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภาษาไทย ในกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภาษาไทย ในกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผ ...

Read More »

รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการ บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน PT CARE โรงเรียนปราสาททองวิทยา

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการ                          บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อเรื่อง                      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสม ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัด นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัด นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา ...

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง              รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปล ...

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศ ...

Read More »

การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เกี่ยวกับการอาบน้ำ โดยใช้เทคนิค  การเรียนรู้ผ่านการเห็น (Visual Strategies) ร่วมกับการวิเคราะห์งาน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ชื่อเรื่อง           : การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เกี่ยวกับการอาบน้ำ โดยใช้เทคนิค  การเรียนรู้ผ่านการเห็น (Visual Strategies) ร่วมก ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

                                    บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ของโรงเรียนวั ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @