เผยแพร่ผลงานวิชาการ VIP

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3             

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...

Read More »

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ปีการศึกษา 2564

การเผยแพร่ผลงาน รายงาน          การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)                          ปีการศึกษา 2564 หัว ...

Read More »

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญปีการศึกษา 2564

                                        การเผยแพร่ผลงาน รายงาน          การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ปีการศึกษา 2564 ห ...

Read More »

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง        การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2 ...

Read More »

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) ปีการศึกษา 2564

Read More »

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ปีการศึกษา 2564 ชื่อผู้ประเมิน     นาง ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขต ...

Read More »

 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” สังกั ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ชื่อผลงาน          รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชื่อผู้รายงาน      นายยุทธนา บุญพุฒ รองผู้อํานวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปีที่ ...

Read More »

การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่ (New Normal) ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่ (New Normal) ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เข ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @