Breaking News

มาใหม่วันนี้

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียน บนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียน บนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ศึกษาและพัฒนา ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @