Breaking News

มาใหม่วันนี้

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การแยกสารผสม หินและการเปลี่ยนแปลง

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การแยกสารผ ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในตำบลป่างิ้ว

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในตำบลป่ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @