Tag Archives: ชะลอ PA

ชะลอการใช้หลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะครู ตามเกณฑ์ PA

ให้ชะลอการใช้หลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะครู ตามเกณฑ์ PA จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานจำนวน 2 คณะ โดยคณะที่ 1 ไปพิจารณาทบทวนหลั ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @