Tag Archives: สุภรัตน์ ศรีบุณยมาลา

การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ   เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3  รหัสวิชา  ง20203  เรื่อง  การออกแบบ ด้วยโปรแกรมกูเกิล  สเกตซ์อัพ  (Google  SketchUp)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิจัย            การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติ   เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3  รหัสวิชา  ง20203  ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @