Tag Archives: เรียนครู4ปี

เปิดร่าง มคอ.1 หลักสูตรครู 4 ปี 129 หน่วยกิต ฝึกสอน 25% ของเวลาเรียนแต่ละปี

ประธานจัดทำ มคอ.1 หลักสูตรครู 4 ปี เผยร่างเบื้องต้น เรียน 129 หน่วยกิต เฉพาะวิชาครู 23 หน่วยกิต เน้นการฝึกสอน/ปฏิบัติงานจริงกำหนด 25% ของเวลาเรียนแต่ล ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @