รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย รหัส ท31101 เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนา

                        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย รหัส ท31101 เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย

                        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน          นิติพัฒน์ โพธิ์สิทธิพันธุ์

สถานศึกษา       โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ.               2560

 

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย รหัส ท31101 เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียน      การสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย ให้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองจำนวน 14 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่                               ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย จำนวน 14 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย จำนวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test แบบ Dependent

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย รหัสวิชา ท31101 เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.92/84.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดยสรุป ชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ำรักเจ้าเอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเหมาะสมทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการเรียน ในระดับมากที่สุด จึงควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

 

Title:                Report on Developing the Learning Integration Packages Focused on Thai Language

Skills to Develop the Learning Achievement on ‘Any Love is Precious Love   you.

extracted from the Story of ‘Indo’ for Mattayomsuksa4 Students.

Reporter:           Nitipat Posittipan

Institute:            Buayai School

Year:                   2018

 

                                                        Abstract

 

The  purposes of the study were: 1) to develop  the learning integration packages focused on  Thai Language skills in the Thai Language Course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love      you.’ extracted from the Story of ‘Indo’ for Mattayomsuksa4 Students to have the efficiency met the criteria  of 80/80; 2) to compare the learning achievement by applying the learning integration packages  focused on Thai Language skills in the Thai Language Course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love you.’ extracted from the Story of ‘Indo’ to be higher than the criteria of 80 %; and 3) to  evaluate the students’ satisfaction toward learning through the learning integration packages focused  on Thai language skills in the Thai Language Course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love you.’ extracted from the Story of ‘Indo’ for Mattayomsuksa4 Students. The sample group  derived from cluster random sampling was 45 students studying in Mattayomsuksa4/1 in the first  mester of the academic year 2017 at Buayai school in Buayai district of Nakhon Ratchasima province. 14 hours was used as an experiment period in this study. The instruments used to collect data consisted of: 1) 14 learning integration packages focused on Thai language skills in the Thai language course  (T31101) on ‘Any Love is Precious Love you.’ extracted from the Story of ‘Indo’. 2) an achievement test with 40 items and 3) a student’s satisfaction form toward learning through the  learning integration packages focused on Thai language skills in the Thai language course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love     you.

extracted from the Story of ‘Indo’. Statistics were analyzed byemploying percentage, mean, standard deviation, and t-test (t-dependent).

The results of the study indicated that:

  1. The efficiency of the learning integration packages focused on Thai Language skills in the  Thai Language Course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love you.’ extracted from the Story of  ‘Indo’ was 84.92/84.94, which was higher than the assigned criteria of 80/80.
  2. The students’ learning achievement after learning was higher than the assigned criteria at the statistically significant level of .01.
  3. In general, the students’ satisfaction toward learning through the learning integration packages was at the highest level with the mean of 4.56.

In conclusion, the learning integration Packages Focused on Thai Language Skills in The Thai  Language Course (T31101) on ‘Any Love is Precious Love     you.’ extracted from the Story of  ‘Indo’ for Mattayomsuksa4 Students were efficient to encourage the students to get better results in  learning and satisfy toward learning at the highest level. Therefore these learning integration packages should be promoted and supported for teachers to employ them for further learning and teaching management.                   

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @